Spara upp till 60%
Ljudföroreningar och den enkla lösningen: ljudreducerande fönster image

Ljudföroreningar och den enkla lösningen: ljudreducerande fönster

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Ditt hem ska vara en plats för lugn och avkoppling, en tillflykt från omvärlden. Tyvärr kan höga bullernivåer vara skadliga för din hälsa, vilket ofta är ett problem om du bor nära livliga gator, stadstrafik, motorvägar, barer eller flygplatser. För mycket buller har bland annat kopplats till ökade stressnivåer, dålig sömn, minskad koncentration och död i förtid. Läs vidare för att lära dig mer om den historiska utvecklingen av kunskap om buller och dess konsekvenser för hälsan, och få tips och råd om vad du kan göra för att förbättra i ditt hem.

Vad kan du själv göra för att minska ljudförorening i ditt hem?

Du kan välja att ha ditt sovrum i det rum i hemmet där det är minst buller. Du kan isolera fasaden ytterligare genom att skaffa en inglasad balkong, om du har balkong. En av de bättre och lite enklare lösningarna är ljudreducerande fönster. På vår hemsida kan du välja ljudreducerande glas under "glastyper" för varje produkt med glas*, så att du kan få ljudreducerande glas i de rum som är mest påverkade.

*Med undantag för våra släta dörrar

Hur mycket hjälper ljudreducerande fönster?

Klar använder några av de mest effektiva ljudreducerande glasen för fönstren på marknaden. Skillnaden mellan fönster med ljudreducerande glas och vanliga fönster är 3-4 dB. Det låter inte som mycket, men eftersom decibel-skalan är logaritmisk är 3-4 dB faktiskt en halvering av ljudvolymen i ditt öra.

Hur fungerar dB-skalan?

Decibel (dB) är ett mått på ljudstyrka på en logaritmisk skala. Det lägsta som det mänskliga örat kan höra är 0 dB. Eftersom det mäts logaritmiskt är 10 dB alltså 10 gånger starkare. En mätning på 20 dB är 100 gånger starkare. 30 dB är 1000 gånger starkare än 0 dB.

På samma sätt skulle en ökning med 3 dB motsvara en fördubbling av ljudenergin. En minskning med 3 dB motsvarar en halvering. Detta innebär att även små bullerminskningar kommer att märkas och höras mycket direkt. 

En fördubbling av ljudenergin motsvarar dock inte en fördubbling av det upplevda bullret. Det mänskliga örat fungerar inte på ett sådant linjärt sätt. Enligt en studie i Encyclopedia of Toxicology uppfattas buller som fördubblat först viden en ökning med 10 dB. 

Läs mer om buller

Naturvårdsverket har mycket mer information om buller och det genomförs var femte år en kartläggning av buller i Sveriges större tätorter och vid större vägar, järnvägar och flygplatser.

Hur fungerar ljudreducerande fönster?

Konstruktionen av glas, utrymmet mellan glaset och en ljudisolerande beklädnad är ett speciellt mellanskikt som fungerar som en dämpande skärm och minskar bullret i ditt hem med 3-4 dB. 

Denna bullerminskning är tillräckligt stor för att bidra till en tystare miljö som förbättrar koncentrationen, möjliggör en god natts sömn och minskar stress och externa distraktioner. Glaset minskar också ljud från till exempel regn. Nedan hittar du en tabell över ljudisolerande glas jämfört med vanligt klart glas. 

GlastypBullerminskning
Klart glas - 2-glas30(-1;-5) dB
Klart glas - 3-glas30(-2;-6) dB
Ljudreducerande glas - 2-glas33(-2;-5) dB
Ljudreducerande glas - 3-glas34(-2;-6)dB

Siffrorna anges med värdet Rw(C;Ctr). Ljudreducerande glas med Basic lågenergi har till exempel en Rw(C;Ctr) på 33(-2;-5) dB, vilket innebär att Rw är 33 dB, Rw+C är -2 och Rw+Ctr är -5. 

Rw är det ljudreduceringsvärde som mäts i dB i ett laboratorium. 

Rw+C är ett värde för ljudreduceringseffekten mot högfrekventa ljud som tal, musik och buller från motorvägar och järnvägsspår. 

Rw+Ctr är ett värde för den ljudreducerande effekten mot lågfrekventa ljud, t.ex. trafik i städer och bas från grannen som spelar hög musik. 

Läs också om våra andra glastyper

Var vaksam på dessa typ av påståenden av verksamheter som säljer ljudreducerande fönster

Ofta ser vi företag som hävdar att de kan minska bullret med 50%. Det låter helt fantastisk, men 50% jämfört med vad? 

Oftast innebär det bara en 50% bullerminskning om man jämför med ett hem utan fönster, och vi tycker inte att det är helt rättvis kommunikation. 

Så be om att få exakta uppgifter om deras fönster och be dem jämföra värdena med deras normala glas innan du fattar något beslut. Vi har de bästa leverantörerna på marknaden för ljudisolerat glas, och som du kan se är skillnaden mellan normalt glas och ljudisolerat glas 3-4 dB. Detta betyder otroligt mycket även om det inte ser ut så. Rw+C och Rw+Ctr-värdena är också bättre, vilket innebär att de tar bort en del av bullret från både högfrekventa och lågfrekventa ljud. 

Vi rekommenderar vårt ljudreducerande glas som minskar överflödigt ljud och skadliga effekter från buller. Glaset innehåller ett speciellt mellanskikt som fungerar som en dämpande skärm, det förhindrar ljudfrekvenser från att vibrera och absorberar och dämpar ljudenergin. Kort sagt, den skapar en barriär mot buller.

Tänk bullerminskning i hela fönstret

Vi rekommenderar att du inte väljer ventiler till dina ljudisolerande fönster, eftersom de kan minska effekten avsevärt. 

När fönstret monteras är det viktigt att extra isoleringsmaterial används i skarven, eftersom det inte bara är rutan utan hela fönstret och monteringen som påverkar fönstrets ljudreducerande effekt. Se hur du enkelt tar bort och installerar dina fönster här.

Lär dig mer om ljudförorening

Ljudförorening utlöser 200-500 för tidiga dödsfall om året (2003)

I den danska regeringens strategi för vägtrafikbuller från 2003 gavs en översikt över de hälsoeffekter som orsakas av vägtrafikbuller. Mellan 800 och 2200 personer i Danmark läggs årligen in på sjukhus på grund av högt blodtryck eller hjärtsjukdomar, till följd av den extra risk som trafikbuller innebär för hälsan. Samtidigt uppskattade man att trafikbuller orsakade 200-500 förtids dödsfall per år. Sedan denna analys har arbetet fortsatt både med nya analyser och med att undersöka läget när det gäller förebyggande av bullerstörningar. 

Även Naturvårdverket skriver om hälsoriskerna av ljudföroreningarna och den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdommar som resultat: läs deras artikel här

Någon som försöker sova men hålls vaken av oljud

600 personer drabbas av stroke årligen pga. buller och ljudföroreningar (2010/2011)

Stockholms universitet bekräftade 2010 att det finns allvarliga hälsokonsekvenser i samband med buller. 2011 visade en dansk studie om trafikbuller att det finns en koppling till en ökad risk för blödningar eller blodproppar i hjärnan, och man uppskattade att cirka 600 personer per år drabbas av stroke på grund av trafikbuller. 

En WHO-analys från samma år visar att trafikbuller kostar minst en miljon friska levnadsår i Västeuropa varje år.

1400 personer diagnostiseras med diabetes som följd av buller (2012)

I 2012 har hälsokonsekvenserna av bullerföroreningar återigen bekräftats. En dansk studie visar att cirka 1 400 personer diagnostiseras med diabetes varje år på grund av trafikbuller. Detta motsvarar ungefär 5 % av alla nya diabetesfall per år. 

Buller från vindkraftverk och hälsokonsekvenser (2019)

Undersökningen har pågått i flera år och har nu äntligen avslutats. Grön energi från vindkraftverk har verkat vara en av de bästa lösningarna på den globala kolkrisen, men finns det hälsoeffekter av vindkraftverk som är relaterade till bullerföroreningar?

Omedelbart, nej... Inga avgörande bevis har hittats för att buller från vindkraftverk kan kopplas till blodproppar och stroke. Heller ingen koppling till diabetes eller graviditet och negativa resultat vid födseln. Det finns en möjlig koppling till att förstagångs recept på sömnmedicin, antidepressiva läkemedel och blodtryckssänkande läkemedel hos personer över 65 år. 

Läs mer om vindkraft och påverkan på människors intressen hos Naturvårdsverket.