55% rabatt + 25% rabatt på myggnät

Personuppgiftspolicy

Klar respekterar din rätt till privatliv

Vi har infört följande personuppgiftspolicy som underlag för vår hantering av dina personuppgifter. Läs nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi tar kontinuerligt ställning till hur vi på bästa möjliga sätt hanterar dina data och respekterar dina rättigheter som konsument. Därför är vi särskilt uppmärksamma på risken för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av anseende och datasekretess i allmänhet.

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Klarfönster är personuppgiftsansvariga för följande webbplats och webbshop:

klarfonster.se

Kontaktinformation:

Klarfönster AB
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm
Tel. 018-8008138
hej@klarfonster.se

Organisationsnummer: 559216-8347

Kontakta oss med frågor om dataskydd: hej@klarfonster.se

Datahantering utförs med informerat samtycke

Senast vid den tidpunkt då du uppger dina personuppgifter så upplyser vi dig om vilka uppgifter vi hanterar om dig och för vilket syfte vi hanterar dem. Det gör vi antingen genom att hänvisa till denna personuppgiftspolicy, där datainsamlingen och syftet beskrivs, eller i form av separat information till dig med begäran om ditt samtycke till hanteringen.

Personuppgifter som vi hanterar

Vår hantering av dina personuppgifter har till syfte att ge dig bättre service och säkerställa kvaliteten på de produkter och tjänster vi erbjuder dig.

Persondata kan samlas in och hanteras av oss i samband med följande handlingar:

 • Användning av vår webbplats och hemsupport

 • Förfrågningar till oss per e-post, telefon eller vanligt brev

 • Beställningar via vår webbplats

 • Förfrågningar till kundsupport per telefon eller via vår webbplats

 • Tävlingar, evenemang och liknande

Persondata som kan komma att samlas in och behandlas omfattar:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress

 • Orderdata, inköpshistorik, betalningsinformation

 • Samtycke till marknadsföring, nyhetsbrev och/eller tävlingar

 • Personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter, i e-post till våra medarbetare

 • Användarbeteende i samband med användande av webbplatsen som samlas in via cookies

Syftet med hanteringen av dina personuppgifter

Insamling och hantering av dina personuppgifter sker utifrån specifikt angivna syften och legitima affärsmässiga syften.

Dessa syften kan innefatta:

 • Behandling av ditt köp och leverans av vår tjänst (GDPR art. 6, stycke 1, punkt b)

 • Fullgörande av avtal med utgångspunkt i din begäran (GDPR art. 6, stycke 1, punkt b)

 • Administration av din relation till oss (GDPR art. 6, stycke 1, punkt a, b eller f)

 • Drift och optimering av våra webbplatser (GDPR art. 6, stycke 1, punkt b)

 • Uppfyllande av krav enligt lagstiftningen (GDPR art. 6, stycke 1, punkt c)

 • Kundservice och allmän kommunikation med oss (GDPR art. 6, stycke 1, punkt a, c eller f)

 • Utskick av nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial från oss eller en av våra samarbetsparter (GDPR art. 6, stycke 1, punkt a)

Uteslutande hantering av relevanta personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att hanteras på grundval av de vid insamlingen angivna syftena, inklusive eventuellt med hänvisning till denna personuppgiftspolicy och de syften som anges ovan. Endast data som är nödvändiga för att uppfylla dessa ändamål kommer att vara relevanta och vår hantering begränsar sig därför till sådana personuppgifter.

Innan vi hanterar dina personuppgifter gör vi en konkret bedömning av om det är möjligt att begränsa mängden personuppgifter som ska samlas in och hanteras. Dessutom gör vi en konkret bedömning av om det är möjligt att hantera dina personuppgifter i anonymiserad eller pseudonymiserad form.

Uteslutande hantering av nödvändiga personuppgifter

Vår hantering av dina personuppgifter kommer endast att omfatta de uppgifter som krävs enligt angivna syften, samt uppgifter som är nödvändiga för uppfyllelse av lagliga eller avtalsmässiga skyldigheter.

Dina personuppgifter kommer kontinuerligt att kontrolleras och uppdateras

Personuppgifter som vi behandlar om dig kommer att kontrolleras och uppdateras löpande så att vi säkerställer att de insamlade uppgifterna inte är felaktiga eller vilseledande.

Om det finns några relevanta förändringar i samband med de personuppgifter vi har samlat in om dig så kan du kontakta vår kundsupport: hej@klarfonster.se för att få ändrat uppgifterna.

För att säkerställa kvaliteten på dina uppgifter har vi antagit interna regler och etablerat rutiner för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.

Radering av ej nödvändiga personuppgifter

När syftet med att insamlingen och hanteringen av dina personuppgifter är uppfyllt kommer uppgifterna att raderas.

Vi förvarar dina uppgifter tills syftet inte längre föreligger och vi har bedömt ett behov av följande förvaringsperioder:

Användning av vår webbplats, inklusive webbshop utan samtidigt köp

 • Se avsnittet nedan om cookies för att komma till de konkreta förvaringsperioderna.

Förfrågningar till oss per e-post, telefon eller vanligt brev

 • Förfrågningar per e-post direkt till en av våra medarbetare eller som vidarebefordras av en av våra samarbetspartner till en av våra medarbetare, och som hänför sig till Klarfönster, kommer att raderas när syftet med förvaringen inte längre föreligger, vilket bedöms specifikt utifrån det enskilda e-postmeddelandet i förhållande till syftet med förfrågan och innehållet i e-postmeddelandet, inklusive om e-postmeddelandet faller under någon av de andra kategorierna som anges i det här avsnittet. Förfrågningar per e-post direkt till en av våra medarbetare som inte hänför sig till Klarfönster kommer att raderas efter meddelande därom till avsändaren, såvida förfrågan inte ger medarbetaren anledning att vidta ytterligare åtgärder.

Klarfönster har en allmän raderingspolicy enligt vilken medarbetarna måste radera eller anonymisera personuppgifter när det inte längre finns något syfte med förvaringen.

Köp via webbplats

Vi hänvisar till handelsvillkoren för vår webbplats

Förfrågningar till vår kundsupport

Klarfönster har en allmän raderingspolicy enligt vilken medarbetarna måste radera eller anonymisera personuppgifter när det inte längre finns något syfte med förvaringen. Förvaringsperioden kan bero på förfrågans karaktär, inklusive om uppgifterna förvaras som led i ett reklamationsärende, utnyttjande av en produktgaranti eller på annan rättslig eller avtalsmässig grund.

Tävlingar, evenemang och liknande

Vi förvarar dina personuppgifter som samlats in i samband med tävlingar, evenemang och liknande så länge det finns ett syfte med förvaringen. Till exempel kommer förvaringsperioden för en tävling typiskt sett att vara tills dess vinnaren har utsetts och för evenemang tills dess det är genomfört.

Utskick av nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial

Om du har lämnat samtycke till att få nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial kommer vi att spara dina uppgifter tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller mottagandet av marknadsföringsmaterialet. Handlar det om utskick av en enskild artikel sparar vi dina uppgifter tills det inte längre finns något syfte med förvaringen eller i enlighet med det specifika samtycket.

Inhämtande av samtycke före databehandling eller hantering på annan rättslig grund

Vi hanterar endast personuppgifter om dig i enlighet med det på förhand angivna syftet. Innan vi utför hanteringen inhämtar vi ditt samtycke eller baserar hanteringen på annan rättslig grund. Vi informerar dig om den rättsliga grunden och syftet med insamlingen och hanteringen av dina personuppgifter, inklusive eventuellt med hänvisning till denna personuppgiftspolicy, där du kan hitta den rättsliga grunden för en rad olika hanteringar nedan.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Om du har frågor eller om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss här hej@klarfonster.se

Observera att om du väljer att återkalla ditt samtycke i förhållande till uppgifter du tillhandahållit oss så kommer vi inte att kunna fortsätta hantera dina uppgifter såvida vi inte är rättsligt eller avtalsmässigt förpliktade att göra det.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke så påverkar det inte lagligheten av vår hantering av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare angivna samtycke och fram till datumet för återkallandet. Om du återkallar ditt samtycke så får det verkan först från och med denna tidpunkt.

Vi inhämtar till exempel samtycke i följande fall:

 • Deltagande i tävlingar, evenemang och liknande.

 • Annan grund än samtycke för vår hantering av dina uppgifter

 • Användning av vår webbplats, inklusive webbutiker utan samtidigt köp

Du ombeds att godkänna denna personuppgiftspolicy via dialogrutan på den aktuella sidan. Se även avsnittet nedan om cookies.

Förfrågningar till oss per e-post, telefon eller per vanligt brev

Här är grunden för hanteringen av dina personuppgifter att din förfrågan till oss sker på ditt eget initiativ. Om det sker en insamling av dina uppgifter i samband med din förfrågan så mottar du information om detta via e-post där vi hänvisar till denna personuppgiftspolicy.

Köp via webbplats

Vid köp på vår webbplats, där du uppger kontaktuppgifter utan att samtidigt upprätta en användare, tillämpas personuppgiftspolicyn i försäljningsvillkoren för vår webbplats på ditt tillhandahållande av uppgifter som sker för att slutföra köpet.

Förfrågningar till kundsupport

Per telefon: Här är grunden för hanteringen av dina personuppgifter att din förfrågan till oss sker på ditt eget initiativ. Om det sker en insamling av dina uppgifter i samband med din förfrågan så mottar du information om detta via e-post där vi hänvisar till denna personuppgiftspolicy.

Skydd av personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter regleras av riktlinjer som vi har antagit internt. Riktlinjerna innehåller instruktioner och åtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter. Således kommer vi att hantera dina personuppgifter på ett sätt som förhindrar att personuppgifter förstörs, förloras, ändras, obehörigen offentliggörs samt att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dina personuppgifter.

Vi har etablerat rutiner för tilldelning av åtkomsträttigheter till de av våra medarbetare som hanterar känsliga personuppgifter och uppgifter som avslöjar information om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och tillsyn. För att undvika dataförluster säkerhetskopierar vi vår datauppsättning kontinuerligt. Vi skyddar också konfidentialiteten och äktheten av dina uppgifter genom kryptering.

I händelse av en säkerhetsöverträdelse som medför en stor risk för dig för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av anseende eller annan väsentlig olägenhet, kommer vi att meddela dig om säkerhetsöverträdelsen så snart som möjligt.

Cookies

Liksom nästan alla andra webbplatser använder vi cookies för att få webbplatsen att fungera och göra den lättare för dig att använda. Cookies hjälper oss bland annat med att få en överblick över besöken så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta webbplatsen och våra tjänster. Därmed kan vi ge dig en bättre användarupplevelse med mer relevant innehåll.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vissa cookies samlar in följande typer av information om dig som eventuellt kan vara personuppgifter: Ett unikt ID, teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen).

Denna insamling utförs på grundval av artikel 6(f) i dataskyddsförordningen eftersom insamlingen sker i syfte att optimera webbplatserna till fördel för dig.

Se även avsnittet nedan om överföring av personuppgifter och överföring till mottagare i tredjeland.

Överföring av personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter då lagstiftningen föreskriver det.

Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Externa IT-leverantörer

Våra samarbetspartner i form av leverantörer och underleverantörer av varor och tjänster, till exempel transport och leverans till dig på uppdrag av oss

Leverantörer av cookietjänster till webbplatsen. Det specifika syftet med användningen av enskilda cookies och överföringen av personuppgifter till tredje part baserat på cookies framgår av cookiepolicyn på vår webbplats

Revisorer, advokater och andra rådgivare.

Överföring till mottagare i tredjeland, inklusive internationella organisationer

Vi kommer i vissa fall att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES.

Detta händer i samband med en del av vår användning av cookie-tjänster på vår webbplats för att driva och optimera webbplatsen. Du kan hitta en lista över mottagare av personuppgifter utanför EU och EES samt den lagliga grunden för överföringen i cookiepolicyn på webbplatsen.

Dessutom överför vi efter omständigheterna uppgifter till vissa leverantörer eller underleverantörer eller IT-tjänster utanför EU och EES när du handlar i vår webbshop. Du kan hitta en lista över mottagare av personuppgifter utanför EU och EES samt den lagliga grunden för överföringen i köpvillkoren för vår webbshop.

Dina rättigheter

Du har i enlighet med dataskyddsförordningen ett antal rättigheter med avseende på vår hantering av uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss här: hej@klarfonster.se

Rätt till information (åtkomsträtt)

Du har rätt att få insikt i de uppgifter som vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare uppgifter.

Rätt till korrigering (rättelse)

Du har rätt att få rättat felaktiga uppgifter om dig.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få raderat alla dina personuppgifter vi har om dig, före tidpunkten för vår vanliga allmänna radering inträffar.

Rätt till begränsning av hantering

Du har i vissa fall rätt att få begränsat hanteringen av dina personuppgifter. Om du har rätt till begränsning av hanteringen får vi i fortsättningen endast hantera uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga samhälleliga intressen.

Rätt att invända mot hantering

Du har i vissa fall rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter, även om vår hantering av uppgifterna annars är legitim. Du kan också invända mot hantering av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, samt att överföra dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se.

Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att lämna in klagomål hos Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan hitta kontaktuppgifterna till Datainspektionen på www.datainspektionen.se/

Gör ditt hem till en bättre plats

Uppgradera ditt hem med energieffektiva dörrar och fönster. Du kan själv designa dörren och fönstret så att det passar exakt vad du behöver

Fönster image
Från 
2.443 kr
 1.100 kr55%
Köp Fönster
Dörr image
Från 
9.480 kr
 4.740 kr50%
Köp Dörr